:شماره پرسنلي
:شماره حساب بانكي
:سال
:ماه
حق التدريس
پرداختيهاي پژوهشي
در پرداختيهاي پژوهشي انتخاب ماه بي تاثير است